Chichi to Hige-Gorilla to Watashi Manga - Oku Chichi to Hige-Gorilla to Watashi