Itsumo no jikan, itsumo no basho de Manga - Oku Itsumo no jikan, itsumo no basho de